Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

File excel kế toán thông tư 133 - 200

File excel kế toán thông tư 133 - 200 , Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017.
- Link tải file excel kế toán thông tư 133 ở cuối bài nha ( Thông tư 200 cũng vậy)


*File Excel kế toán đủ các phần hành rất hay bao gồm các sheet như:
  1. Danh mục khách hàng
  2. Thông tin doanh nghiệp
  3. Danh mục vật tư hàng hóa
  4. Danh mục phát sinh
  5. Bìa sổ ( sổ chi tiết các tài khoản )
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
- Bảng chấm công
- Bảng chấm công thêm giờ
- Bảng tính bảo hiểm
- Bảng tính thuế TNCN
- Bảng lương
- Bảng lương cơ bản và các khoản phụ cấp
- Phiếu lương
Bạn đang xem bài viết" File excel kế toán thông tư 133 - 200"
TỔNG HỢP
- Phiếu kế toán
- Sổ nhật kí bán hàng
- Sổ nhật kí mua hàng
- Sổ nhật kí thu tiền
- Sổ nhật kí chi tiền
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN &  DOANH NGHIỆP
- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân
- Tờ khau thuế quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
- Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

BÁO CÁO THUẾ GTGT.
- Tờ khai thuế giá trị GT
- Bảng kiểm ra hóa đơn bán ra
- Bảng kiểm ra hóa đơn mua vào
- Bảng kê hóa đơn bán ra theo tháng
- Bảng kê hóa đơn mua vào theo tháng
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Bản thuyết minh báo cáo tài  chính
- Bảng cân đối kế toán
- Bảng cân đối tài khoản
Bạn đang xem bài viết" File excel kế toán thông tư 133- 200"
HÀNG TỒN KHO
- Nhật kí nhập xuất
- Phiếu nhập kho / Nhập chi phí mua hàng
- Thẻ kho
- Sổ chi tiết vật liệu, sản phẩm, hàng hóa
- Nhập xuất tồn
KẾ TOÁN CÔNG NỢ
- Công nợ chi tiết
- Công nợ tổng hợp ( phải trả khách hàng )
- Công nợ tổng hợp ( phải thu khách hàng )
KHÁC ( THANH TOÁN)
- Phiếu thu chi
- Sổ nhật kí chung
- Sổ cái tài khoản
- Sổ tiền gửi ngân hàng
- Sổ quỹ tiền mặt VNĐ
- Sổ chí tiết tài khoản

Các bạn dowload File excel kế toán thông tư 133-200 tại đây nhé:===> Có thể bạn quan tâm:

So sánh tài khoản kế toán thông tư 133 và thông tư 200 , Hiện tại hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư  133/2016/TT-BTC
thay thế cho QĐ 48/2006/QĐ-BTC.. Vậy điểm khác nhau giữa tài khoản thông tư 133 và thông tư 200 là như thế nào ??
- TK cấp 1 ở TT 133 so với TT 200:
-  Không có TK 121 chứng khoán kinh doanh...
- TK cấp 2  ở TT 133 so với TT 200:
+ Không có TK 1113 có vàng tiền tệ
+ Không có TK 1123 Vàng tiền tệ
+ Không có TK 1218: chứng khoán và công cụ tài chính khác....

Back To Top