Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

File excel tính thuế TNCN từ lương net và gross

 File excel tính thuế TNCN từ lương net và gross.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Lương NET là lương thuần, lương sau thuế hay còn gọi là thu nhập thực nhận không bao gồm thuế TNCN, BHXH, BHYT…Doanh nghiệp phải chịu toàn bộ những chí phí thuế TNCN, BHXH, BHYT đó và nộp thay cho người lao động.

Hình ảnh:  File excel tính thuế TNCN từ lương net và gross

Thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế được tính như sau:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Các khoản DN trả thay - Các khoản giảm trừ

Trong đó:

a. Thu nhập thực nhận: Là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng.

b. Các khoản trả thay: Là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do DN trả cho người lao động.

Chú ý: Trong các khoản trả thay nếu có tiền thuê nhà: Thì số tiền đó tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi bằng số thực trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại đơn vị (chưa bao gồm tiền thuê nhà).


c. Các khoản giảm trừ bao gồm: Giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Các bạn có thể  tải nhanh  File excel tính thuế TNCN từ lương net và gross  tại đây nhé:


Bài viết: File excel tính thuế TNCN từ lương net và gross


Back To Top