Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Tổng hợp các biểu mẫu kế toán theo thông tư 200 mới nhất


Tổng hợp các biểu mẫu kế toán theo thông tư 200 mới nhất 
Bài viết là tổng hợp rất nhiều biểu mẫu theo quy định mới nhất mà kế toán cần có theo thông tư  200/2014/TT-BTC. Kế toán  chỉ cần download về và giải nén ra là có toàn bộ những mẫu biểu cần thiết cho công việc dùng để ghi chép vào hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp.
NHẬT KÝ- SỔ CÁI (Mẫu số S01-DN)
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)CHỨNG TỪ GHI SỔ (Mẫu số S02a-DN)
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ ĐĂNG KÍ CHỨNG TỪ GHI SỔ (Mẫu số S02b-DN)
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ CÁI (Mẫu số S02c2-DN)
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Một số hình ảnh tổng hợp các biểu mẫu kế toán theo thông tư 200 mới nhất 


DANH MỤC VÀ MẪU SỔ KẾ TOÁN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
01 Nhật ký - Sổ Cái 
02 Chứng từ ghi sổ
03 Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ
04 Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ)
05 Sổ Nhật ký chung 
06 Sổ Nhật ký thu tiền
07 Sổ Nhật ký chi tiền
08 Sổ Nhật ký mua hàng 
09 Sổ Nhật ký bán hàng
10 Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung)
11 Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký - Chứng từ, Bảng kê
Gồm: - Nhật ký - Chứng từ từ số 1 đến số 10
         - Bảng kê từ số 1 đến số 11
12 Số Cái (dùng cho hình thức Nhật ký-Chứng từ)
13 Bảng cân đối số phát sinh
14 Sổ quỹ tiền mặt 
15 Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
16 Sổ tiền gửi ngân hàng
17 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa 
18     Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa 
19 Thẻ kho (Sổ kho)
20 Sổ tài sản cố định 
21 Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng 
22 Thẻ Tài sản cố định
23 Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) 
24 Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ
25 Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ
26 Sổ chi tiết tiền vay 
27 Sổ chi tiết bán hàng 
28 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh 
29 Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ 
30 Sổ chi tiết  các tài khoản 
31 Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanh
32 Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết
33 Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên doanh
34 Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết
35 Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu
36 Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ
37 Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán
38 Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh
39 Sổ chi phí đầu tư xây dựng
40 Sổ theo dõi thuế GTGT
41 Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại 
42 Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm 
Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp
Trong file gồm:
PHẦN A. DANH MỤC VÀ MẪU SỔ KẾ TOÁN (GỒM HƠN 40 BIỂU MẪU)
PHẦN B. CÁC HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN
PHẦN C   GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KẾ TOÁN

Xem chi tiết và tải tổng hợp các biểu mẫu kế toán mới nhất tại đây nhé:

Download : Tổng hợp các biểu mẫu kế toán theo thông tư 200 mới nhất 
Nguồn: sưu tầm từ internet

Back To Top