Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

File Excel phân tích báo cáo tài chính mẫu

File  Excel phân tích báo cáo tài chính mẫu 

Hoạt động tài chính có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Tình hình tài chính tốt hay xấu đều có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, phân tích tình hình tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân chủ doanh nghiệp   các nhà đầu tư, hội đồng quản trị doanh nghiệp, người cho vay, các cơ quan quản lý cấp trên và những người sử dụng thông tin tài chính khác.


Hình ảnh: File  Excel phân tích báo cáo tài chính mẫu 

Người phân tích cần  tìm   được những  mối quan hệ giữa các tỷ số tính toán được để có thể đưa ra những kết luận chính xác về công ty. Không có một chuẩn mực nào cho phần phân tích theo từng tỷ số. Một số  các chỉ số là tốt cũng chưa thể kết luận rằng  công ty đang trong hoạt động trong tình trạng tốt. Vì vậy các mối quan hệ giữa các tỷ số là mục đích cuối cùng của phân tích tài chính công ty.


  • Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp qua biến động của nguồn vốn
  • Phân tích chính sách tài trợ: phân tích vốn lưu động, nhu cầu vốn lưu động
  • Phân tích tình hình sức khỏe  tài chính
  • Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản và đầu tư
  • Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn qua hệ thống các chỉ tiêu

Download:File  Excel phân tích báo cáo tài chính mẫu 

Back To Top