Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Excel tính giá thành


* Phần mềm excel tính giá thành gồm các sheet:
                                                                        Chấm công
Lương  


Bảng kê sản xuất chung

Số liệu chung


Thẻ tính giá thành

Bảng tổng hợp chi phí sản xuất dỡ dangFile này sử dụng theo dõi chi phí sản xuất dịch vụ, và chọn tiêu thức
phân bổ chi chung theo (VL +nc), phân bổ chi phí quản lý theo tổng chi phí sản xuất
Bạn có thể chỉnh công thức sửa theo tiêu thức phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp mình

1. Vào sheet : 1.TH_Z

Nhập (sửa) tên công trình, cột U
Đặt ( sửa) mã công trình, cột T

2. Vào sheet : SOLIEUCHUNG

Nhập số phát sinh tổng chi phí : Chì nhập số liệu các ô có nền màu vàng
- Chi phí vl Trường hợp theo dõi chi tiết thì không nhập
- Chi phí lương
- Chi phí SXC
- Chi phí quản lý

- Chọn mã công trình, sản phẩm
- Xác định tỷ lệ % hoàn thành

3. Vào sheet : 1.TH_Z
- nhập số liệu chi phí sản xuất dd đầu kỳ theo các yếu tố chi phí: các cột C, D, E

4. Muốn xem, in chi phí cho công trình vào sheet 1. Thẻ…..
Chọn mã ở B7 xem, in
Download: http://www.mediafire.com/download/nboihv194vmtg1x/phan_mem_tinh_gia_thanh.xls

 (Nguồn Nguyễn Thanh Bình)

Back To Top