Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Mẫu 07 Báo cáo tình hình lao động 6 tháng cuối năm ở TPHCM

Mẫu 07 Báo cáo tình hình lao động 6 tháng cuối năm ở TPHCM
Link download: Tại đây


Mẫu 07 Quận 1, 2 , 3, 4 , 5 ,6 ,7 ,8, 9, 10 ,11 ,12, Bình tân, Bình thanh, Tân bình, Bình tân, Phú nhuận, Gò vấp
Link download: Tại đây
Trích văn bản:
TÊN ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN:
---------

Mẫu số 7
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ………
……, ngày … tháng … năm …..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỀ LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM ………….. (HOẶC CUỐI NĂM …………..)
Kính gửi: Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận-huyện /
(Hoặc  Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp/ Ban quản lý Khu công nghệ cao)
1. Tên Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể: ................................
2. Loại hình hoạt động: (Đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần): ..................................
3. Địa chỉ hoạt động:..............................................................................................
4. Điện thoại:............................................ Fax: ....................................  Email: ....
Báo cáo tình hình thay đổi về lao động của đơn vị như sau:
I. Số lao động đầu kỳ
Đơn vị: người
Tổng số
Trong đó lao động nữ
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại hợp đồng lao động
Ghi chú
Đại học trở lên
Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
Trung cấp/ Trung cấp nghề
Sơ cấp nghề
Dạy nghề thường xuyên
Chưa qua đào tạo
Không xác định thời hạn
Xác định thời hạn
Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x


II. Số lao động tăng trong kỳ
Stt
Họ và tên
Năm sinh
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại hợp đồng lao động
Vị trí việc làm
Nam
Nữ
Đại học trở lên
Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
Trung cấp/ Trung cấp nghề
Sơ cấp nghề
Dạy nghề thường xuyên
Chưa qua đào tạo
Không xác định thời hạn
Xác định thời hạn
Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
1

2


Tổng
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xIII. Số lao động giảm trong kỳ

Họ và tên
Giới tính
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại hợp đồng lao động
Lý do giảm
Stt
Nam
Nữ
Đại học trở lên
Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
Trung cấp/ Trung cấp nghề
Sơ cấp nghề
Dạy nghề thường xuyên
Chưa qua đào tạo
Không xác định thời hạn
Xác định thời hạn
Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
Nghỉ hưu
Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động/Hợp đồng làm việc
Kỷ luật sa thải
Thỏa thuận chấm dứt
Lý do khác
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
IV. Số lao động cuối kỳ
Tổng số
Trong đó lao động nữ
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại hợp đồng lao động
Ghi chú
Đại học trở lên
Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
Trung cấp/ Trung cấp nghề
Sơ cấp nghề
Dạy nghề thường xuyên
Chưa qua đào tạo
Không xác định thời hạn
Xác định thời hạn
Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xBack To Top