Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Excel tính giá thành công ty sản xuất

File Excel Tính giá thành công ty sản xuất

- Kế hoạch sản xuất
- Nhân công: Giá nhân công, nhân công
- Nguyên vật liệu: Định mức nguyên vật liệu, xuất kho nguyên vật liệu
- Giá thành sản phẩm

Link Download:
http://bit.ly/taiexceltinhgiathanh

Back To Top