Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

Bài test tuyển kế toán tổng hợp tại các công ty HCM - Có đáp án FULL


Bài test tuyển kế toán tổng hợp vòng 2 tại các công ty HCM


Thời gian : 60 Phút

Trích đoạn bài test tuyển kế toán tại các công ty 


1. Bạn hãy nêu điều kiện thuế  GTGT đầu vào được khấu trừ ? Thuế GTT đầu vào được khai báo trong thời gian nào? Thời hạn nộp tờ khai và nộp tiền thuế GTGT? Sẽ ra sao nếu DN nộp chậm tiền thuế?2. Điều kiện trở thành TSCS thì cần có các điều kiện nào? Theo Thông tư , Quyết định... Nào và chính thức có hiệu lực trong thời gian nào, có mấy phuong pháp tính khâu hao..

3. 1 CCDC tối đa được trích trong thời gian bao nhiêu lâu? Hãy nêu cách tính và số
 phân bổ CCDC, 

4. Trong các chi phí sau, chi phí nào là chi phí thuế ? Chi phí nào là kế toán ?

A. chi phí tiếp khách
b. chi phat giao thông doanh nghiệp
c. Chi nghỉ mất CNV
d.chi đám hỉ nhân viên
e. chi tiền văn phòng phẩm
f. chi phạt hành chính
Bài test tuyển kế toán tổng hợp tại các công ty HCM

Back To Top